Op 20 juni j.l. vond de Algemene ledenvergadering van golfbaan Stippelberg plaats. Bij deze goed bezochte vergadering maakte Theanne van Lierop, voorzitster van de vereniging Golfbaan Stippelberg (die samen met Kees Snip herkozen is), bekend dat het ledenaantal afgelopen jaar met ruim 4% is toegenomen tot bijna 900 leden met speelrecht. Na enkele jaren van daling door de economische crisis was dit natuurlijk positief nieuws en waren alle aanwezigen blij verrast. Ook werd duidelijk dat de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg een sluitende begroting kan presenteren.  Deze stichting verzorgt de exploitatie en het beheer van de golfbaan.

Naast de speelgerechtigde leden zijn er ook nog zogenaamde registratieleden. Dit aantal bedraagt 300, zodat het totaal aantal leden uitkomt op bijna 1200.

Uit een van de vragen van de aanwezigen bleek dat deze positieve ontwikkeling niet alleen door het herstel van de economie wordt gedragen. Maar ook door het laten vervallen van het verplichte lening certificaat voor nieuwe leden. Daardoor wordt de financiële drempel om lid te worden aanzienlijk verkleind. Een nieuw lid hoeft nu enkel nog jaarlijks speelrecht en contributie voor de vereniging te betalen, zonder verdere verplichtingen. Bovendien was de winteractie waarbij men voor een sterk gereduceerd tarief de hele winter kon spelen zeer succesvol. Van de circa 160 winterleden, zijn er 40 definitief lid geworden. Deze winteractie zal daarom komende winter, al dan niet in wat aangepaste vorm, worden herhaald.

Speerpunten 2017

De voorzitster gaf aan dat vanuit de vereniging de belangrijkste speerpunten voor 2017 zijn: verbeteren opvang nieuwe leden, inzetten op het versterken van interne en externe communicatie en het vergroten van de animo om competitie te gaan spelen.

Doordat zoveel nieuwe leden de weg naar de golfbaan hebben gevonden, is het natuurlijk ook belangrijk dat zij binnen de vereniging goed worden opgevangen. Hiervoor is een plan opgesteld, waarbij beginnende leden hulp krijgen van een coach die de nieuwelingen zowel op de baan als daarbuiten wegwijs maakt.
Omdat de golfbaan graag midden in de samenleving wil staan en hieraan een positieve bijdrage wil leveren, wordt gestart met het oppakken van de interne en externe communicatie. In samenwerking met de IVN is bijvoorbeeld al een inventarisatie gemaakt van de flora en fauna die op het golfterrein voorkomt. Hieruit is gebleken dat de diversiteit in flora en fauna door de golfbaan enorm is toegenomen en dat er nu zelfs planten voorkomen die in Nederland zeldzaam zijn en daarom beschermd worden.
Ook sportief wil de golfbaan Stippelberg van zich laten horen. Het organiseren van het prestigieuze Stippelberg Open en het organiseren van de Brabantse Disabled Open (toernooi voor golfers met een handicap) zijn hier voorbeelden van. Daarnaast wil het bestuur inzetten op een grotere deelname van leden aan diverse competities.

Kortom de golfbaan bruist van activiteiten en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.