Onderstaand een lijst van alle vogels die de laatste jaren op het golfterrein zijn gezien of zelfs  gebroed hebben. Deze lijst is zo opgesteld dat vogelsoorten die bij elkaar horen, ook bij elkaar zijn vermeld. In vogelboeken wordt deze volgorde vaak aangehouden. Dit maakt het opzoeken van aanvullende informatie wat makkelijker. Als u meer informatie over individuele vogelsoorten wilt weten,    klik dan op deze link     en vervolgens op “Gegevens vogelsoort”. U krijgt dan veel extra informatie.
Een respectabel lijstje met een aantal zeldzaamheden zoals je die bij vogels vaker ziet. Het geeft aan dat de gevarieerdheid in beplanting op onze golfbaan en afwisseling van water en land voor vogels zeer aantrekkelijk zijn. Ook de rust en de broedmogelijkheden die we trachten te bieden door het vormen van houtwallen en het ophangen van broedkastjes voor de vogels wordt kennelijk gewaardeerd. Voorbeelden van broedkastjes zijn de 15 spreeuwenkasten en de creatie van het ooievaarsnest waar we mee bezig zijn.
Dodaars (4 broednesten).
Fuut (1 broednest). In 2016 werd ook de Geoorde fuut gezien.
Aalscholver, dit is een teken dat er vis in de plas zit.
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Ooievaar, deze hopen we te lokken door het maken van een ooievaarsnest. Aangezien in de dierentuin van Nuenen meerdere broedparen zitten, is er een reëele kans dat er ook ooievaars bij ons komen broeden.
Canadese gans (exoot) (2 broednesten). Een van de twee broedende paren die we hebben aangetroffen bestond uit een grauwe gans en een Canadese gans. Of hun jongen vruchtbaar zijn, dat weten we nog niet, maar dat hopen we nog te achterhalen.
Brandgans
Grauwe gans (3 broednesten)
Kolgans
Taigarietans
Indische gans (exoot)
Nijlgans (exoot) (2 broednesten)
Knobbelzwaan (1 broednest)
Kleine zwaan
Casarca, deze broedde in 2015 op CC 13, toen werd er nog niet geteld.
Wilde eend (9 broednesten)
Krakeend, eveneens in 2015 gezien.
Zomertaling,  voor onze omgeving een zeldzaamheid.
Slobeend
Kuifeend (4 broednesten)
Brilduiker, eveneens in 2015 gezien.
Visarend, duidelijk een trekker en weer een bewijs dat er vis in de plas zit.
Havik (1 broednest)
Sperwer
Buizerd (2 broednesten
Bruine kiekendief, eveneens een trekker maar wie weet,… in de toekomst dat hij ook bij ons gaat broeden.
Boomvalk, kan ook een broedvogel worden, gezien de ontwikkeling van de biotoop.
Torenvalk (1 broednest)
Patrijs, verleden jaar broedvogel, helaas in 2017 niet.
Kwartel (1 broednest)
Fazant (3 broednesten)
Waterhoen (7 broednesten)
Meerkoet (15 broednesten)
Scholekster (1 broednest)
Kleine plevier ( 2broednesten)
Goudplevier, in 2015 gezien. Voor onze omgeving zeldzaam, zeker aangezien het maar 1 exemplaar was.
Kievit (2 broednesten)
Tureluur
Oeverloper, trekker, voor onze omgeving zeldzaam.
Wulp
Houtsnip
Watersnip
Bokje, ook een zeldzaamheid.
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Houtduif (18 broednesten)
Holenduif (11 broednesten)
Turkse tortel
Koekoek ,1 broednest, parasiteert op kleine zangvogels.
Steenuil (1 broednest)
Nachtzwaluw (2 broednesten)
Gierzwaluw, in Bakel een van de grotere kolonies van Nederland.
Ijsvogel
Groene specht (2 broednesten)
Zwarte specht (1 broednest)
Grote bonte specht (10 broednesten)
Boomleeuwerik (6 broednesten)
Oeverzwaluw (295 broednesten)
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper (13 broednesten)
Graspieper (1 broednest)
Gele kwikstaart (1 broednest)
Witte kwikstaart en als variant op de trek de Rouwkwikstaart, 17 broednesten.
Winterkoning (17 broednesten)
Heggemus (5 broednesten)
Bosrietzanger (7 broednesten)
Kleine karekiet (23 broednesten)
Spotvogel (1 broednest)
Tuinfluiter (7 broednesten)
Zwartkop (19 broednesten)
Grasmus (15 broednesten)
Braamsluiper
Fitis (39 broednesten)
Tjiftjaf (28 broednesten)
Goudhaantje
Bonte vliegenvanger, deze vogelsoort is in opkomst.
Grauwe vliegenvanger, voorheen algemeen voorkomend, tegenwoordig echter zeldzaam. 1 broednest.
Roodborsttapuit (9 broednesten)
Tapuit
Zwarte roodstaart (1 broednest)
Gekraagde roodstaart
Roodborst (10 broednesten)
Blauwborst
Kramsvogel
Merel (28 broednesten)
Zanglijster (12 broednesten)
Grote lijster (1 broednest)
Staartmees (4 broednesten)
Kuifmees (1 broednest)
Matkop
Zwarte mees (1 broednest)
Pimpelmees (11 broednesten)
Koolmees (11 broednesten)
Boomklever
Boomkruiper (3 broednesten)
Grauwe gors, trekker en zeker in onze omgeving zeldzaam.
Geelgors, vroeger algemeen voorkomend, tegenwoordig zeldzaam al lijkt het wel beter te gaan. 2 broednesten.
Rietgors
Vink (34 broednesten)
Groenling (9 broednesten)
Putter, is in onze omgeving weer algemener voorkomend. 7 broednesten.
Kneu (10 broednesten)
Goudvink (1 broednest)
Huismus (20 broednesten)
Ringmus (3 broednesten)
Spreeuw,  lijkt weer in aantal toe te nemen.  24 broednesten. We hebben spreeuwenkastjes opgehangen.
Wielewaal (1 broednest)
Vlaamse gaai (4 broednesten)
Ekster (2 broednesten)
Kauw (1 broednest)
Zwarte kraai (13 broednesten)