WeCo

WeCo Reglement

 • Alle wedstrijden per kalenderjaar staan op de website.
 • De kalender wordt up-to-date gehouden door coördinator wedstrijden.
 • Ook vindt u alle uitslagen op de website.
Protocollen

Hieronder volgen de protocollen die gelden voor álle in de wedstrijdkalender vermelde wedstrijden.

Protocollen

8.1 Het CBA-systeem.

De introductie van het Computed Buffer Adjustment (CBA) tijdens wedstrijden, zal na bestudering van de weersomstandigheden of de conditie van de baan, strikt gehanteerd worden zoals de NGF dit als advies voorschrijft.

8.2 Qualifying-wedstrijden, actieve EGA handicap

Deelname aan een qualifying wedstrijd staat alléén open voor spelers die beschikken over een actieve EGA handicap.
Spelers met een niet actieve EGA handicap kunnen deelnemen aan Q-wedstrijden, teneinde die spelers in staat te stellen scores in te leveren om hun exact handicap te reactiveren, maar zij zijn dan wel uitgesloten van het winnen van een prijs.

8.3 Gebruik stippelbuggy

Bij Qualifying wedstrijden zijn stippelbuggies toegestaan indien de speler stippelbuggy-lid is of in het bezit is van een geldige gebruikerskaart van de “Stichting Vrienden van Handicart”.
Stippelbuggies zijn niet toegestaan bij de clubkampioenschappen matchplay en strokeplay.
Uitzondering hierop zijn de senioren strokeplay clubkampioenschappen en de matchplay executive course clubkampioenschappen.

Medegebruik van de stippelbuggy door onbevoegden “inclusief het transporteren van uitrusting“ is niet toegestaan.
Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van zowel de betreffende speler als van de stippelbuggy gebruiker.
De wedstrijdleiding is bevoegd af te wijken van individuele inschrijvingen en twee stippelbuggy gebruikers samen te voegen in een stippelbuggy.

8.4 Afgelasten van wedstrijden

De eindverantwoording voor het afgelasten van een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd ligt bij de wedstrijdcommissie. In de praktijk zal dit de dienstdoende wedstrijdleiding zijn.

Het openstellen van de baan wordt bepaald door Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Bij bijzondere [weer] omstandigheden kan de wedstrijdleiding, voor of tijdens de wedstrijd, de wedstrijd stoppen volgens Regel 6.8.

Indien de wedstrijdleiding van mening is dat de baan niet in een bespeelbare staat is of dat er omstandigheden zijn die behoorlijk spel onmogelijk maken, dan kan het volgende worden besloten:

 • bij matchplay of bij strokeplay kan het spel tijdelijk worden stopgezet, eventueel definitief worden beëindigd,
 • bij strokeplay kan de wedstrijd ongeldig worden verklaard en alle scores komen dan te vervallen,

Zodra een wedstrijd ongeldig wordt verklaard, vervallen ook alle in die wedstrijd opgelopen straffen.

Het niet door laten gaan van een wedstrijd dient uiterlijk één uur voor de start kenbaar gemaakt te worden, of zoveel eerder als mogelijk. Wedstrijdleider zorgt ervoor dat de afgelasting wordt vermeld op de site en aan het personeel van het clubhuis wordt doorgegeven.

Na de beslissing een wedstrijd af te gelasten, dient tenminste één lid van de wedstrijdleiding aanwezig te zijn in het clubhuis voor het geven van informatie. Dit is alléén nodig als het besluit op de wedstrijddag zelf is genomen. In alle andere gevallen is het niet doorgaan van de wedstrijd reeds gecommuniceerd via de website en/of via OGS. De speler is zelf verantwoordelijk om zich te informeren of de wedstrijd al of niet doorgaat.

Het is aan de Hareco commissie om te bepalen of er sprake is van Qualifying condities.

8.5 Waarschuwing en schorsing

Leden van Golfclub Stippelberg die onderstaande overtredingen maken voor, tijdens of na een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd krijgen een waarschuwing of kunnen geschorst worden.

8.5.1 Waarschuwing

Een waarschuwing zal worden gegeven bij de volgende overtredingen:

 • te laat afmelden voor een wedstrijd zonder dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.
 • te laat met aanmelden bij de wedstrijdleiding voor een wedstrijd. (moet 30 minuten tee-time zijn)

Bij twee waarschuwingen per jaar volgt een schorsing zoals onder “schorsing” aangegeven.

8.5.2 Schorsing

Een schorsing volgt bij volgende overtredingen:

 • als een lid Golfclub Stippelberg, na aanmelding, niet verschijnt bij een wedstrijd georganiseerd door de wedstrijdcommissie. Hij blijft het inschrijfgeld verschuldigd.
 • indien men handelt in strijd met de wedstrijdreglementen.
 • bij wangedrag vóór, tijdens en/of ná de wedstrijd, ongepaste kleding tijdens de wedstrijd en het niet nakomen van de etiquette.

De tijdsduur van de schorsing zal, na hoor en wederhoor, door de wedstrijdcommissie worden op gelegd. Indien een speler het niet eens is met de opgelegde straf.

7.1 Tijdstip prijsuitreiking 1

Als aan bepaalde plaatsingen in de uitslag prijzen zijn verbonden vindt de prijsuitreiking in de regel plaats binnen een half uur na terugkeer van de laatste wedstrijddeelnemer.

7.2 Tijdstip prijsuitreiking 2

Prijsuitreikingen kunnen om praktische reden op een later tijdstip, al of niet in combinatie met andere activiteiten van de vereniging, plaatsvinden. Zulks ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.
In voorkomende situaties wordt dit vooraf aangegeven op de inschrijflijst.

7.3 In ontvangst nemen

Prijzen dienen door winnaars persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Bij teamspel kan dit door een vertegenwoordiger van het team, die in dat team heeft meegespeeld. Bij afwezigheid vervalt het recht op de prijs.

7.4 Wisselbekers

Wisselbekers zijn en blijven eigendom van de vereniging en blijven in het clubhuis.

6.1 Uitslag- scorevolgorde

De uitslag wordt bepaald op basis van de scorevolgorde en de spelvorm die voor de wedstrijd geldt. Bijkomende spelelementen zoals longest drives en / of neary’s vormen eventueel onderdeel van de uitslag.

6.2 Bij gelijk resultaat

In geval van ex-aequo’s wordt als volgt gehandeld:

6.2.a Matchplay

Bij een gelijke stand na 18 holes wordt een ‘sudden death’ gespeeld te beginnen bij hole 1.

6.2.b Strokeplay- zonder handicapverrekening

Bij een gelijke stand wordt een 2 holes play off gespeeld over de holes 10 en 18. Is het dan nog gelijk, dan wordt een ‘sudden death’ gespeeld op hole 18, net zo lang totdat er een beslissing valt.

6.2.c Overige spelvormen- met handicapverrekening

Bij alle overige spelvormen waarbij handicapverrekening plaatsvindt (strokeplay met verrekening tot netto-scores, stableford, scrambles, etc) is bij ex-aequo’s de volgende regeling van toepassing:
Bij een gelijke score wint de speler met de laagste netto score (strokeplay met verrekening) of stableford score (stableford wedstrijden) op de laatste 9 holes, 6, 3, laatste hole. Is het dan nog gelijk dan wint de speler met de laagste exact handicap.

6.3 Bekendmaking uitslag

De uitslag wordt zo spoedig mogelijk compleet en officieel aan de deelnemers bekendgemaakt. De uitslag wordt gepubliceerd op de site via OGS. Reclameren over de uitslag dient binnen 24 uur via mail bij de wedstrijdleiding te geschieden.

5.1 Claims / geschillen

De wedstrijdleiding zal beslissen bij claims en geschillen tijdens en of na de wedstrijd. Het indienen van een claim en het vaststellen van een geschil moet zo spoedig mogelijk bij de wedstrijdleiding bekend worden gemaakt.

5.2 Oponthoud

Voor een goed gebruik van de baan en een vlot verloop van de wedstrijd dienen de deelnemers niet alleen de Regels en Etiquette zorgvuldig en volledig na te leven, maar tevens een goede speelsnelheid aan te houden. Wanneer de aansluiting met de partij ervoor niet kan worden gehandhaafd dient een volgende flight terstond doorgelaten te worden. Bij onnodig speloponthoud zal, bij een tweede waarschuwing, aan alle (Strokeplay)spelers van de flight op de betreffende hole een straf van twee strafslagen worden opgelegd. Bij Matchplay kunnen geen strafslagen worden opgelegd maar wordt bij een derde waarschuwing over gegaan tot diskwalificatie.
De straf wordt opgelegd door de wedstrijdleiding.

5.3 Onderbreken- stopzetten- staken

De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd te staken. Iedere speler is verplicht de wedstrijd tijdelijk te staken indien dit door de wedstrijdleiding wordt besloten Regel 6-8.

5.4 Onweer

Bij onweer is de speler verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Iedere speler kan aangeven zich vanwege gevaar voor blikseminslag onveilig te voelen en het spel tijdelijk onderbreken.

5.5 Onreglementair onderbreken

Het onreglementair onderbreken en / of beëindigen van de wedstrijd of het niet inleveren van de scorekaart wordt bestraft met diskwalificatie.

5.6 Tijd van inleveren scorekaart

Na het spelen van de wedstrijd dient de volledig ingevulde en gecontroleerde scorekaart door de speler en diens marker eerst via de golfzuil te worden ingebracht in OGS. Vervolgens dient de ondertekende scorekaart, binnen 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijd, bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd.

5.7 Aanmerkingen

Aanmerkingen op het gedrag van flightgenoten en / of overige deelnemers aan de wedstrijd, dienen direct gemeld te worden bij de wedstrijdleiding. Geschillen worden conform Regel 34 afgehandeld.

5.8 Ingeleverde scorekaart

Inlevering van een onjuist of onvolledig ingevulde scorekaart leidt tot diskwalificatie van de speler. (Regel 6-6d).

4.1 Melden

De speler dient zich 30 minuten voor zijn / haar starttijd bij de wedstrijdleiding te melden om het inschrijfgeld te betalen en de scorekaart in ontvangst te nemen.

4.2 Juiste handicap

Deelnemers dienen zelf aan de wedstrijdleiding voorafgaande aan de wedstrijd door te geven wanneer hun actuele handicap anders is dan op de scorekaart is aangegeven.

4.3 Afslagplaats

De speler dient uiterlijk 10 minuten voor de starttijd op de afslagplaats waarop gestart wordt, aanwezig te zijn.

4.4 Te laat op de afslagplaats

De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd en hole. De vastgestelde flightindeling is voor de gehele wedstrijd bindend.
Indien de speler binnen 5 minuten na de starttijd aankomt op de 1e tee en er geen bijzondere omstandigheden zijn die het opleggen van de straf niet rechtvaardigen, zoals bepaald in Regel 6-3b, dan is de straf voor te laat starten:

 • Matchplay; verlies van de eerste hole;
 • Strokeplay; twee strafslagen op de eerste hole;
 • Strokeplay (stableford); 0 punten 1e hole en invoegen op hole 2.

Is de speler meer dan vijf minuten na starttijd op de 1e tee, dan volgt diskwalificatie zoals bepaald in Regel 33-7, tenzij anders bepaald door de wedstrijdleiding.

4.5 Doorgaan van de wedstrijd

Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd in verband met weersomstandigheden, dient men zelf contact op te nemen met de wedstrijdleiding of via het clubhuis te informeren.

3.1 Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding bepaalt de indeling en starttijd van de deelnemers.

3.2 Voorkeur starttijden

Er wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met voorkeur voor aangegeven vroege of late starttijden.

3.3 Spelerscombinaties

Er wordt geen rekening gehouden met enige voorkeur voor spelerscombinaties.

3.4 Bekendmaking startlijst

De startlijst voor een wedstrijd wordt minimaal 1 dag en maximaal 3 dagen vóór de wedstrijddag via OGS gepubliceerd. Op de startlijst staan de gegevens van de wedstrijdleider vermeld, om tot het laatste toe bijzondere omstandigheden te kunnen melden. Op de wedstrijddag zelf dienen de leden via het clubhuis te bellen.

3.5 Wijziging startlijst

Deelnemers moeten zich houden aan de op de startlijst vermelde starttijden en spelerscombinaties.
De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de indeling in het belang van de wedstrijd te veranderen.

3.6 Informatie aan de reserves

Minimaal één dag voor de wedstrijd krijgen reserves bericht van de wedstrijdleiding zodra zij aan de wedstrijd deel moeten nemen.

2.1 Website

Inschrijven geschiedt via de website, golfzuil of aan de balie. Het tijdstip van inschrijven bepaalt de volgorde, tenzij anders aangegeven.

2.2 Sluitingstijd

De inschrijving sluit, minimaal 2 en maximaal 5 dagen vóór de wedstrijddag.
De sluitingstijd staat altijd op de inschrijvingslijst vermeld.

2.3 Afmelden

Zolang de inschrijving open staat moeten de leden zich zelf afmelden door de gedane inschrijving te verwijderen.

2.4 Reservelijst

Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt komen de leden bij inschrijving automatisch op de reservelijst. Leden die op de reservelijst staan krijgen bericht van de wedstrijdleiding zodra zij deel kunnen nemen.

2.5 Verplichting tot deelname

Op het moment dat de inschrijving wordt gesloten, betekent ingeschreven staan de verplichting tot deelname.
Dit geldt ook voor leden op de reservelijst die door de wedstrijdleiding zijn benaderd omdat ze deel kunnen nemen.

2.6 Bijzondere omstandigheden

Na sluiting van de inschrijving kan tot aan de wedstrijddag uitsluitend in geval van bijzondere omstandigheden worden afgemeld bij de wedstrijdleiding van die dag.

2.7 Niet verschijnen aan de start

Het zonder overleg niet verschijnen bij een wedstrijd waarvoor ingeschreven is, betekent dat betrokkene gehouden is zijn financiële verplichtingen na te komen.
Zolang nog niet aan die verplichting is voldaan, is betrokkene uitgesloten van alle volgende wedstrijden.

1.1 Reglement

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of onder auspiciën van Golfclub Stippelberg georganiseerde wedstrijden en wordt bekend verondersteld bij een ieder die aan deze wedstrijden deelneemt.

1.2 Wedstrijdcommissie

Binnen Golfclub Stippelberg functioneert een wedstrijdcommissie die verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van wedstrijden op de golfbanen van Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Aan de wedstrijdcommissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en of bepalingen van het wedstrijdreglement, door deelnemers aan de wedstrijden en de personen die de deelnemer op diens verzoek bij de uitvoering van de deelname bijstaan.
Daarnaast zijn er een aantal subcommissies voor het organiseren van wedstrijden voor bepaalde doelgroepen op de golfbanen van Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.

1.3 Spelregels

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals goedgekeurd door de R&A Rules Limited; de Plaatselijke Regels en dit wedstrijdreglement.

1.4 Deelname

Deelname aan wedstrijden, gespeeld op de Championship Course, staan in beginsel open voor alle A-leden van Golfclub Stippelberg. B-leden kunnen tegen betaling van €35,- ook deelnemen aan deze wedstrijden. Inschrijven geschiedt door de receptie na betaling. De wedstrijdcommissie is bevoegd tot het, voor toelating tot een wedstrijd, instellen van de handicapcategorieën en/of andere toelatingseisen.

1.5 Inschrijving

Deelname aan een wedstrijd geschiedt door in te schrijven, via OGS, op de aangeboden wedstrijden van Golfclub Stippelberg. Op de inschrijflijst wordt per wedstrijd aangegeven: de wedstrijdvorm met de condities, de hoogte van het inschrijfgeld, het maximaal aantal deelnemers, het aanvangstijdstip van de wedstrijd en wie de wedstrijdleiding heeft.

1.6 Wedstrijdleiding

De wedstrijdcommissie en de subcommissies stellen voor iedere wedstrijd een dienstdoende wedstrijdleiding vast die voor die wedstrijd namens deze commissie optreedt.

1.7 Golf Regels – EGA Handicap Systeem

De amateurstatusregels zoals vastgesteld door de R&A zijn te allen tijde van kracht, zo ook het meest recente EGA Handicap Systeem.

1.8 Gedragscode

De speler dient zich te onthouden van iedere emotionele uiting die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of de medecompetitor(s) of tegenstander(s) als hinderlijk wordt ervaren.

1.9 Overtreding

Overtreding van het wedstrijdreglement kan diskwalificatie, uitsluiting of straf voor de overtreder tot gevolg hebben. Zulks ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie of het bestuur van Golfclub Stippelberg.

1.10 Onvoorzien

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist in eerste instantie de wedstrijdleiding.
Deze zal bij complexe problemen de ter zake doende commissies om advies vragen.

1.11 Verslag

De wedstrijdleiding maakt een verslag over het verloop van de gespeelde wedstrijd.

1.12 Wijzigingen

De  wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor dit wedstrijdreglement aan te vullen, aan te scherpen en/of te wijzigen in overleg met de HandicapRegelCommissie (Hareco).