1 Inleiding

1.1   Door middel van de uitgifte van certificaatbewijzen wordt de Beheerstichting voorzien van een substantieel gedeelte van het kapitaal dat nodig is voor de aanleg van de golfbaan. Uitgangspunt daarbij is om te trachten de aanleg niet alleen mede mogelijk te maken middels een directe (ook financiële) betrokkenheid van de leden/golfers maar ook deels te financieren met de inleg van toekomstige leden/spelers en om daarmede de behoefte aan vreemd kapitaal van een externe financier te beperken.
1.2   Naast de Beheerstichting die de aanleg én toekomstige exploitatie van de golfbaan zal verzorgen is een vereniging opgericht, die zal zorgdragen voor het organiseren van wedstrijden onderling maar ook in competitieverband, het verstrekken en bijhouden van handicaps en het bevorderen van het verenigingsleven. Een ieder die lid wordt van de golfclub dient te beschikken over een certificaat én een speelrecht. Expliciet uitgesloten van de verplichting tot aanschaf van een certificaat zijn juniorleden (t/m 21 jaar) en 1e-jaars (danwel 1e aanmelding) B-leden.
1.3   De Beheerstichting zal eveneens de exploitatie van de golfbaan voor haar rekening nemen. Ieder lid zal naast de contributie voor de vereniging een jaarlijkse bijdrage betalen voor het speelrecht: de “speelrechtbijdrage”. Deze bijdrage, te voldoen aan de Beheerstichting, is in tegenstelling tot de verenigingscontributie belast met BTW. De speelrechtbijdrage is verschuldigd, naar rato van de nog te spelen maanden in dat kalender/boekjaar, vanaf het moment dat de golfbaan bespeelbaar is. Pas na het voldoen van de speelrechtbijdrage is de speler/speelster speelgerechtigd op de golfbaan Stippelberg, zonder dat er verder nog een dagfee verschuldigd is.

2 Certificaten

2.1   Onder een certificaat wordt verstaan: deelname door middel van een renteloze lening van een bepaald bedrag aan de Beheerstichting . De certificaathouder heeft een achtergestelde vordering op de Beheerstichting. Het certificaat heeft een nominale waarde van eenduizend tweehonderd en vijftig euro (€ 1.250).
2.2   De kosten van aanschaf van een certificaat zijn gelijk aan de nominale waarde van het certificaat zijnde eenduizend tweehonderd en vijftig euro (€ 1.250).
2.3   Certificaten aangeschaft vóór 7 april 2008 geven recht op korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250) op het speelrecht van het 1e volledige jaar waarbij expliciet nog zij vermeldt dat tijdige betaling conform art. 2.4 onverwijld vereist is. Bij non-betaling of niet tijdige betaling verliest men het recht op aanspraak van korting.
2.4   Voldoening, via overmaking op het bankrekeningnummer van de Beheerstichting bij de Rabobank Gemert‑Bakel rekeningnummer 1014.15.303, van het verschuldigde bedrag op aanschaf van een certificaat, geschiedt in (maximaal) drie termijnen zijnde:

•     vóór 7 april 2008 driehonderdvijftig euro (€ 350),
•     vóór 31 december 2008 vierhonderdvijftig euro (€ 450),
•     en de laatste termijn vóór 30 juni 2009 eveneens vierhonderdvijftig euro (€ 450).

Bij vertraging in de aanleg van de golfbaan zullen de laatste twee termijnen dienovereenkomstig naar een later tijdstip opschuiven.

2.5  De in art. 2.4 genoemde betalingsregeling is enkel van toepassing op certificaten aangeschaft vóór opening van de baan waarbij in art 2.4 verstreken termijnen direct voldaan dienen te worden.

Go/No go besluit

2.6    Als uitgangspunt geldt een minimum aantal geregistreerde certificaatinschrijvers vóór 7 april 2008 alsook een  minimum aantal geregistreerde zgn. B-leden welke benodigd zijn voor definitieve afronding van de samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Gemert‑Bakel én het verkrijgen van het benodigde krediet. Na ontvangst van alle benodigde vergunningen en ondertekening van de vereiste samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Gemert‑Bakel, zal de Beheerstichting het besluit nemen of kan worden overgegaan tot de definitieve aanleg van de golfbaan met 27 holes.
Mochten onverhoopt te weinig definitieve inschrijvers én betalers zich committeren én krijgt de Beheerstichting daardoor niet de mogelijkheid om de golfbaan te gaan exploiteren, alsdan zullen de tot dan toe gestorte bedragen in het kader van aanschaf van een certificaat volledig worden gerestitueerd aan de desbetreffende inschrijvers.

Uitgifte certificaat

2.7    Uitgifte van een certificaat vindt plaats nadat de gegadigde zich schriftelijk heeft aangemeld via het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier van deelname; door de Beheerstichting en de vereniging is aangenomen en aan de daarbij aangegeven formaliteiten, zoals onder andere volledige betaling, heeft voldaan.
2.8    Bij aanmelding voor een certificaat zal een deelnameformulier moeten worden ingevuld en ondertekend, waarin men zich verplicht tot het doen van de vorenbedoelde betalingen en verklaart een lidmaatschap aan te willen gaan met de golfclub Stippelberg en de jaarlijkse speelrechtbijdrage te zullen voldoen vanaf het in gebruik nemen van de golfbaan.
2.9    Na de betaling van alle verschuldigde bedragen voor het certificaat zal de Beheerstichting een bevestiging sturen van de betaling en het certificaatnummer bekendmaken waaronder het in het certificaatregister is opgenomen.

Certificaathouder / rechtspersoon / bedrijfscertificaat

2.10   Certificaathouders kunnen zowel natuurlijke personen, natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (maatschap, vennootschap onder firma en dergelijke) als rechtspersonen zijn. Rechtspersonen dan wel natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen één of meerdere certificaten op naam van de rechtspersoon dan wel onderneming aanschaffen (bedrijfscertificaten), terwijl een natuurlijk persoon maar één participatie kan aanschaffen.
2.11    Bij de deelname via een bedrijfscertificaat is het bedrijf certificaathouder. Het bedrijf is verplicht voor het certificaat een natuurlijk persoon als vaste speelgerechtigde en lid van de vereniging aan te wijzen die naast het bedrijf verplicht is, de verplichtingen voortvloeiende uit de op te stellen reglementen, voor onder andere het baangebruik, en statuten van de vereniging na te leven. De aanwijzing geldt tenminste voor drie (3) kalenderjaren.
2.12   De prijs van een bedrijfscertificaat is gelijk aan die van een gewoon certificaat. De  jaarlijkse speelrechtbijdrage is gelijk aan die van een gewoon certificaat, echter is er een verplichte jaarlijkse sponsorbijdrage aan verbonden. Aan een bedrijfscertificaat zijn ook de kosten van een verenigingslidmaatschap verbonden.
2.13    Aan het bedrijfscertificaat/-lidmaatschap zal één van de aangeboden en verplicht af te nemen business-pakketten zijn verbonden die ieder hun eigen onderscheiden emolumenten bevatten.

3 Speelrecht

3.1   Het speelrecht ontstaat op het moment dat de golfbaan naar het oordeel van de Beheerstichting voor bespeling gereed is, de certificaathouder naast het bedrag voor het certificaat, de jaarlijkse speelrechtbijdrage aan de Beheerstichting heeft voldaan en de contributie aan de vereniging heeft afgedragen.

4 Overdraagbaarheid / verkoop / restitutie op certificaten

4.1  Het certificaat is niet vrij overdraagbaar en strikt persoons- of bedrijfsgebonden. Het is de certificaathouder niet toegestaan de rechten verbonden aan het certificaat aan derden over te dragen dan wel zonder toestemming van de Beheerstichting te bezwaren.
4.2 Verkoop van een certificaat zal eerst kunnen geschieden na het vollopen van het gewenste aantal speelgerechtigden / certificaathouders ad. eenduizendhonderd (1.100) personen, en geschiedt via de Beheerstichting aan een kandidaat-koper conform artikel 7 (“Wachtlijst”).
4.3  De Beheerstichting koopt het certificaat niet in, maar zal wel de administratieve afhandeling namens de desbetreffende certificaathouder verzorgen.
4.4  De Beheerstichting heeft te allen tijde het recht eventuele vorderingen van de Beheerstichting of de vereniging op de certificaathouder te verrekenen met de aan de certificaathouder toekomende gelden. Deze compensatiemogelijkheid komt de certificaathouder niet toe.
4.5  De Beheerstichting verplicht zich tot opheffing van de verplichting tot afname van een volledig certificaat danwel restituties te gaan plegen op de tot dan toe uitgegeven en betaalde certificaten indien en voor zover het zichtbare intrinsieke eigen vermogen van de Beheerstichting 10 % of meer bedraagt van haar balanstotaal.
4.6  In alle hiervoor en in artikel 5 genoemde gevallen zal eerst tot uitbetaling aan de certificaathouder worden overgegaan na ontvangst van de betaling van de alsdan nieuw intredende certificaathouder.

5 Verplichtingen, reglementen en beëindiging

5.1  De certificaathouder, speelgerechtigden zijn gehouden de door de Beheerstichting en de vereniging op te stellen reglementen voor baan en clubhuisgebruik te respecteren en na te leven.
5.2  Het certificaatbewijs en het speelrecht kunnen door de Beheerstichting met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien de certificaathouder, de aangewezen speelgerechtigde niet aan zijn verplichtingen jegens de Beheerstichting en of de vereniging voldoet.
5.3  Indien een certificaathouder zijn rechtsverhouding met de Beheerstichting en of vereniging wil beëindigen kan dat slechts tegen het einde van een kalender-/boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden en met in achtneming van de overige in dit reglement gestelde eisen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en gericht te worden aan de Beheerstichting op het adres waar de Beheerstichting haar kantoor houdt.
5.4  Bij opzegging zowel van de zijde van de Beheerstichting als de certificaathouder zal de Beheerstichting de vereniging van de opzegging in kennis stellen en de vereniging verzoeken een opvolger aan te wijzen.

6 Entreegeld

6.1    Het entreegeld van vijfentwintig euro (€ 25) is een eenmalig verschuldigd bedrag voor de inschrijving als houder van een certificaat mede ter dekking van de kosten van de administratieve handelingen die daarmee verband houden.

7 Wachtlijst

7.1    De aankoop van een certificaat verloopt door het schriftelijk aanmelden van de gegadigde bij de Beheerstichting. Indien er certificaten beschikbaar zijn zal er direct een certificaat kunnen worden aangekocht, zo niet dan zal de aanvrager op diens verzoek worden geplaatst op de wachtlijst. Aan het plaatsen op de wachtlijst is een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan kosten verbonden. Als er een certificaat beschikbaar komt en de aanvrager gaat in op het aanbod, dan zal dit bedrag verrekend worden met het te betalen entreegeld.

8 Bijzondere situaties

8.1    Bij deelname aan de (voor)inschrijving op de certificaten zal het bestuur ontheffing verlenen van de afname van het certificaat in die gevallen waar sprake is van verhuizing buiten de regio (100 km) of van medische redenen waardoor het onmogelijk is om de golfsport te beoefenen. In dit laatste geval dient een er een medische verklaring te worden overlegd.
8.2   In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal door de Beheerstichting naar beste inzicht een besluit worden genomen.

Bijlagen
Certificaat-reglement_Stippelberg

Certificaat-reglement_Stippelberg

Bestandsnaam: certificaat-reglement_stippelberg-3.pdf   Grootte: 428 KB   Aantal Downloads: 384